Regulamin

Regulamin sklepu

z dnia 2018-01-16 10:32:00

Regulamin zakupów w sklepie internetowym dropi.pl

Art.1. Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.dropi.pl prowadzony jest przez firmę DROPI inż. Jacek Pindel z siedzibą w Jeleśni przy ulicy Orawskiej 96, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 08.01.2016 o numerze NIP PL5532481385, REGON 363449026, zwaną dalej DROPI.
E-mail dropi.biuro@gmail.com,

nr telefonu +48 790 752 069 – koszt za minutę połączenia zależny jest od taryfy operatora.

Art.2. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu dropi.pl są przetwarzane przez DROPI z siedzibą w Jeleśni przy ulicy Orawskiej 96.
  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

–  realizacji umowy

–  jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.dropi.pl

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie https://www.dropi.pl w zakładce „Moje Konto”. Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Art.3. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie dropi.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
  Sklep pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, które znajdują się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie podane ceny oferowanych produktów zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłek.
 4. Ceny w salonie DROPI mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Art.4. Zamówienia

 1. Sklep internetowy dropi.pl umożliwia Klientom:

–    dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w salonie sprzedaży DROPI,

–    składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość

–    uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salonie sprzedaży DROPI

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie dropi.pl kierowane przez DROPI do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę dropi.pl. Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W przypadku, gdy podane przez klienta dane są niekompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 6. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.
 7. W przypadku dokonania rezerwacji przez sklep internetowy dropi.pl towaru oferowanego w salonie sprzedaży DROPI, umowa kupna/sprzedaży zawierana jest w salonie sprzedaży.
 8. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
 9. Sklep dropi.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia w liczbie większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

Art.5. Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym dropi.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DHL EXPRESS, DPD Polska sp. z o.o., UPS Polska sp. z o.o., InPost sp. z o.o. oraz Poczta Polska S.A.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

–  czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

–  czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 1. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku „Dostępność produktu”, obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
 2. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić taki fakt w celu uzupełnienia braków.
 3. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, DROPI zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Art.6. Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

–    Przed wydaniem towaru klientowi:

 

 • Przelew na rachunek bankowy DROPI
  Orawska 96, 34-340 Jeleśnia

Bank: ING Bank Śląski.

Numer rachunku: 53 1050 1070 1000 0092 2049 8282

–   W momencie odbioru towaru:

 • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu DROPI
 • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 1. DROPI może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez DROPI oraz klienta jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Art.7. Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:

–  otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych

–  świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.
Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

 1. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 3. DROPI nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Art.8. Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.dropi.pl

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa DROPI. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym DROPI wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego „Zgłoszenie RMA„. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
 3. W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
 4. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA.
  Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu „UWAGI”, lub w widocznym miejscu na przesyłce.
 5. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu DROPI i wstrzymać z wysłaniem.
 6. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
 7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym DROPI i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 9. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku, DROPI dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w DROPI
 10. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez

DROPI, obsługa serwisu DROPI przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako „zestaw komputerowy”.

 1. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

–   Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skontaktować się z obsługą serwisu i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu www.dropi.pl,

–   W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.

–   Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt

DROPI, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

 1. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.

Art.9. Serwis

 1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
  DROPI
  Orawska 96
  34-340 Jeleśnia
 2. Kontakt z serwisem oraz działem reklamacji:
  biuro@gmail.com
  tel. 790 752 069

Art.10. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.
 3. DROPI, ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego dropi.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

–    Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

–    Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies.

 1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej dropi.pl.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego DROPI, nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).